دمنوش تسنیم
مقالات آموزشی زعفران و زرشک

About Tasnim Saffron

«تسنیم زعفران» فعالیت رسمی خود را از سال 1397 با درجه‌بندی، بسته‌بندی و فروش زعفران در شهر مشهد و استان خراسان آغاز کرد. برند تسنیم زعفران امروز توانسته خود را در جمع برندهای برتر زعفران در کشور جای داده و تعداد شعب فروش خود را در ایران و سایر کشورهای اروپایی و آسیایی، افزایش دهد. ما، در مجموعه تسنیم تلاش می‌کنیم باکیفیت‌ترین و قدرتمندترین زعفران تولیدشده بدست کشاورزان زحمتکش ایرانی را تهیه کرده و پس از انجام آزمایش‌های فنی، آن را به سبد غذایی هموطنان ایرانی و مشتریان بین‌المللی خود برسانیم.

blog

precious saffron

Sargol saffron

Gift

other products

Brands under the Tasnim collection