زعفران سرگل پاکتی تدین – 2.304 گرم (نیم مثقال)

۲۹۹,۰۰۰ تومان

زعفران سرگل

بسته بندی پاکتی

وزن: 2.304 گرم